مجله گیتا

برچسب: کلینیک گیتا

امروزه تقاضا برای انجام لیزر بیکینی، افزایش یافته است. بنابراین بر آن شدیم تا مراحل، فواید و همچنین بایدها و نبایدهای قبل، حین و پس از این لیزر را بیان کنیم.